Policy and Planning Division Policy and Planning Division
กองนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน
TH | EN
นโยบายและการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
17 มกราคม 2561

  1. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  2. เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาการมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  3. แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงบประมาณ
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง
  5. สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 - 2565