Policy and Planning Division Policy and Planning Division
กองนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน
TH | EN
การประชุม ทบทวน (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ.2561-2565
Back
15 มิถุนายน 2561


การประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวน (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ.2561-2565 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ