Policy and Planning Division Policy and Planning Division
กองนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน
TH | EN
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 4.เอกสารประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 3.เอกสารประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 2.เอกสารประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 1.เอกสารประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 คำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 แผนกลยุทธ์ทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 แผนกลยุทธ์ทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 รายงานผลการปฏิบัติงาน-ประจำปีงบประมาณ-2559-ไตรมาส-3
 รายงานผลการปฏิบัติงาน-ประจำปีงบประมาณ-2559-ไตรมาส-2
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ-2559-ไตรมาส-1
 ฟอร์ม 3 สรุปแผนการดำเนินงานตามประเภทงบรายจ่าย
 ฟอร์ม 2 สรุปแผนการดำเนินงานตามประเภทงบประมาณ
 ฟอร์ม 1 สรุปแผนการดำเนินงานตามไตรมาส