Policy and Planning Division Policy and Planning Division
กองนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน
TH | EN
เอกสารการบรรยาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏบัติตามาตราการต่างๆ ในการบริหารงบประมาณ


เอกสารการบรรยาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏบัติตามาตราการต่างๆ ในการบริหารงบประมาณ