ประวัติการทำงาน  
  • มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 
  ประวัติการศึกษา  
 

  • ระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  ผลงาน
 

  • บทความวิจัย
    "การพัฒนาระบบการประเมินการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง"
  • "วิวัฒนาการของสังคมออนไลน์และการพัฒนาด้วยแผงควบคุมออนไลน์"

  รางวัลที่ได้รับ  
 

Microsoft Certified Professional

  • Developing ASP.NET MVC Web Appication
  • Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3