รหัสวิชา:5654101 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Electronic Commerce

course outline

01. Introduction

02. Infrastructure

03. e-Payments

- e-payment online (self learning)

 

   
  Power by AJ.Worajak Sirivisetvorakul