รหัสวิชา : 5503101 คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม Industrial Computer

course outline

เอกสารการเรียนครั้งที่ 1
Case study 1 (Programmable Logic Controller : PLC)

เอกสารการเรียนครั้งที่ 2
Case study 2 (e - Choupal)

 

คลิกที่ ไอคอนด้านล่างเพื่อเข้าสู่การเรียน

  Power by AJ.Worajak Sirivisetvorakul