รหัสวิชา:5653611 การจัดการงานวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์

course outline

AutoCAD_2010_English_MLD_Win_64bit

AutoCAD_2014_English_MLD_Win_64bit

AutoCAD_2014_English_MLD_Win_32bit

 

 

... ##... เอกสารการเรียน ... ## ...

ครั้งที่ 1. Introduction <<=== คลิก

 

 

ครั้งที่ 2. การใช้โปรแกรม AutoCAD 2010 เบื้องต้น <<=== คลิก

- เนื้อหาว่าด้วยเรื่องความรู้เบื้องต้นในการติดตั้งโปรแกรม AutoCad และการตั้งค่าเบื้องต้น เช่น การกำหนดค่าขนาดของพื้นที่ที่การใช้งาน ค่าหน่วยวัดในรูปแบบ มิลลิเมตร เซ็นติเมตร หรือเมตร รวมถึงรู้จักพิกัดที่ใช้ในโปรแกรม AutoCad

 

 

ครั้งที่ 3 การวาดเส้น <<=== คลิก

- ว่าด้วยการเขียนเส้นในรูปแบบต่างๆ รู้จักกับกลุ่มคำสั่งเขียนภาพมาตราฐานเป็นการเขียนแบบพื้นฐานที่ควรรู้ เพื่อพัฒนาในการเขียนเชิงลึกต่อไป

 

 

ครั้งที่ 4 คำสั่งที่ใช้ในการแก้ไขวัตถุ <<=== คลิก

- เป็นการปรับเปลี่ยนวัตถุเพื่อให้เกิดความชำนาญ เรียนรู้เทคนิคต่างๆ

 

ครั้งที่ 5 กลุ่มคำสั่งสำหรับการกำหนดคุณสมบัติของวัตถุ<== คลิก

- ในการเขียนแบบมักนำ Layer เข้ามาใช้งาน เพื่อควบคุมการปรากฎ
และการซ่อนของวัตถุที่อยู่ในแปลน เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน ทำให้ สามารถแยกประเภทของวัตถุได้ง่ายขึ้น

File = 12.010.01.dwg

 

ครั้งที่ 6 กลุ่มคำสั่งสำหรับเขียนตัวอักษรและเส้นบอกขนาด<== คลิก

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

แบบทดสอบความรู้

1) Command Line ทำหน้าที่อะไร
ก) เป็นพื้นที่สำหรับเขียนแบบ
ข) เป็นบริเวณรับคำสั่ง โดยการพิมพ์คำสั่ง
ค) ทำหน้าที่แสดงสถานภาพการใช้งานปัจจุบัน
ง) เป็นเมนูที่รวบรวมคำสั่งของโปรแกรมทั้งหมด


2) Graphic Window ทำหน้าที่อะไร
ก) เป็นพื้นที่สำหรับเขียนแบบ
ข) เป็นบริเวณรับคำสั่ง โดยการพิมพ์คำสั่ง
ค) ทำหน้าที่แสดงสถานภาพการใช้งานปัจจุบัน
ง) เป็นเมนูที่รวบรวมคำสั่งของโปรแกรมทั้งหมด

3) ข้อใดไม่ใช้วิธีการเรียกคำสั่งต่างๆ ของโปรแกรม Auto CAD
ก) การเรียกคำสั่งจาก Key
ข) การเรียกคำสั่งจาก Toolbars
ค) การเรียกคำสั่งจาก Menu Bar
ง) การเรียกคำสั่งจาก Command Line

4) ผลของการกดปุ่ม F7
ก) แสดง Tablet (On/Off)
ข) แสดง Snap (On/Off)
ค) แสดง Grid (On/Off)
ง) แสดง Ortho (On/Off)

5) ผลของการกดปุ่ม F8
ก) แสดง Tablet (On/Off)
ข) แสดง Snap (On/Off)
ค) แสดง Grid (On/Off)
ง) แสดง Ortho (On/Off)

6) รูปแบบ Decimal ในหมวดของ Units หมายความว่าอย่างไร
ก) เป็นรูปแบบของการกำหนดเลขทศนิยม
ข) เป็นรูปแบบของการกำหนดเลขยกกำลัง
ค) เป็นรูปแบบของการกำหนดตัวเลขเป็นเศษส่วน
ง) เป็นรูปแบบของการกำหนดตัวเลขเป็นนิ้ว ฟุต-ทศนิยม

7) การกำหนดค่าเส้นตรงให้ทำมุม 30 องศา ยาว 20
ก) @20<30
ข) @30<20
ค) @20>30
ง) @30>20

8) รูปแบบการสร้างส่วนโค้งสามารถสร้างได้กี่วิธี
ก) 8 วิธี
ข) 9 วิธี้
ค) 10 วิธี
ง) 11 วิธี

9) ข้อใดถูกต้องที่สุด
ก) คำสั่ง Polygon คือคำสั่งสำหรับสร้างรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่า
ข) คำสั่ง Polygon คือคำสั่งสำหรับสร้างรูป 6 เหลี่ยม
ค) คำสั่ง Polygon คือคำสั่งสำหรับสร้างรูป 3 เหลี่ยม
ง) คำสั่ง Polygon คือคำสั่งสำหรับสร้างรูปวงรีม

10) คำสั่ง Offset ใช้สำหรับ
ก) สำหรับคัดลอกภาพซ้ำได้ครั้งเดียวโดยต้นแบบถูกลบ
ข) สำหรับคัดลอกภาพซ้ำในลักษณะขนานกับแบบเดิม
ค) สำหรับคัดลอกภาพซ้ำในลักษณะเป็นแนวแถว
ง) สำหรับคัดลอกภาพซ้ำในลักษณะกลับด้าน
ชื่อของผู้เข้าสอบ

 

 

 
 

 

Power by AJ.Worajak Sirivisetvorakul