แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่ 1 ระบบ (System)
บทที่ 2 วงจรการเวิเคราะห์ระบบงาน
บทที่ 3 ความสำคัญของขั้นตอนการออกแบบและวิเคราะห์ระบบ
บทที่ 4 ขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
บทที่ 5 วิธีการรวบรวมข้อมูลในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
บทที่ 6 หลักการเขียนผังงานระบบ
บทที่ 7 เครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์และออกแบบ
บทที่ 8 การเริ่มต้นโครงการและการศึกษาเบื้องต้น
บทที่ 9 การประมวลผล
บทที่ 10 การสร้างโมเดลความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (ER-DIAGRAM)
บทที่ 11 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
บทที่ 12 การติดตั้งระบบ
บทที่ 13 การพัฒนาโปรแกรมและการบำรุงรักษา
บทที่ 14 การจัดทำเอกสาร