หน้าแรก รายวิชา งานวิจัย
     
 

 

เลือกข้อที่ถูกเพียงข้อเดียว

1) คอมพิวเตอร์คืออะไร
ก) ระบบโปรแกรมการทำงาน
ข) การคำนวณ
ค) เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานตามขั้นตอนของโปรแกรม
ง) อุปกรณ์ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์

2) การวัดขนาดข้อมูล 8 Bit มีค่าเท่ากับ
ก) 10 Byte
ข) 100 Byte
ค) 1 Byte
ง) 1024 Byte

3) การวัดขนาดข้อมูล 1 KB(กิโลไบต์) มีค่าเท่ากับ
ก) 1024 KB
ข) 1024 MB
ค) 1024 Byte
ง) 1024 Byte

4) RAM คืออะไร
ก) หน่วยความจำถาวรที่ติดตั้งมาพร้อมกับแผงเมนบอร์ด
ข) หน่วยความจำเสมือน
ค) หน่วยความจำจำลองที่ทำงานแทนเมนบอร์ด
ง) หน่วยความจำชั่วคราวที่สามารถอ่านและเขียนข้อมูลได้

5) ข้อมูลสารสนเทศ คืออะไร
ก) ข้อมูลที่ได้รับการกรอง และเรียบเรียง ที่สามารถนำไปใช้งานได้
ข) ความเป็นจริงที่ยังเป็นข้อมูลดิบซึ่งไม่ได้ผ่านการประมวลผลใด ๆ
ค) ข้อมูลที่ประมวลผลแล้ว
ง) ผลลัพท์ของการทำงาน

6) ข้อใดไม่ใช่ระบบปฏิบัติการ
ก) Microsoft Windows98
ข) Microsoft Windows Me
ค) Microsoft Windows XP
ง) Microsoft Office

7) ถ้าต้องการปรับความเร็วในการดับเบิ้ลคลิกให้ช้าหรือเร็ว ของเม้าส์ต้องคลิกปรับที่หัวข้อใด
ก) Button configulation
ข) Click
ค) Click Lock
ง) Double-click Speed

8) FTP คือบริการอะไร
ก) บริการรับส่งสินค้า
ข) บริการรับส่งแฟ้มข้อมูลระยะไกลจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง
ค) บริการส่งเอกสาร
ง) บริการตรวจสอบพื้นที่ฮาร์ดดิสก์

9) Search Engine คืออะไร
ก) บริการค้นหาข้อมูลโดยนำคำสำคัญไปเปรียบเทียบกับเว็บไซต์เพื่อหาคำนั้น
ข) การโอนย้ายข้อมูลในเครื่องส่วนบุคคล
ค) การโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องส่วนบุคคลไปยังเครื่องแม่ข่าย
ง) การโอนย้ายข้อมูลในเครื่องแม่ข่าย

10) Domain Name คืออะไร
ก) รหัสข้อมูลที่อยู่ของเครื่องคอมพิวเตอร์
ข) เลขรหัสประจำตัวของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต่อเข้ากับเครือข่าย
ค) รหัสไอพีประจำตัวของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ
ง) เลขรหัสประจำตัวของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เชื่อมโยง
ชื่อของผู้เข้าสอบ